Endret: 22 des 2021     Opprettet: 21 des 2021

Protokoll Ekstraordinær generalforsamling 23.11.21

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Søndre Fjeldstad Brl ble avholdt i Ellingsrud kirke, tirsdag 23 november 2021 kl. 19.00.

Til behandling foreligger:

1 Konstituering med vedtak.

A) Valg av møteleder. Stein Erik Hauge ble enstemmig valgt.

B) Godkjenning av de stemmeberettige. 70 stk. Hvorav 17 stemmeberettige med fullmakt ble godkjent.

C) Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne. Ann Kristin Jensen ble valgt som sekretær og Anders Velo og Turid Stubergh ble valgt som protokollvitner.

D) Godkjenning av møteinnkallingen. Møteinnkallingen ble godkjent enstemmig.

 

Saker som skal behandles:

Innkomne forslag fra 2020 og 2021.

 

1. Forslagsstiller: Kristin Jonassen, Trygve Nilsensvei 50 D

Sak: Forslag om at vi setter ned et utvalg for å gjøre vårt borettslag mer miljø og humlevennlig.

Styrets innstilling er: Styret mener forslaget er fornuftig, og at det blir lagt under vårt Miljøutvalg som en oppgave der.

Vedtak: Enstemmig vedtatt, og ingen innvendinger mot styret`s innstilling.

 

2. Forslagsstiller: Ryan Kristiansen, Trygve Nilsensvei 48 C

Sak: Forslag om fjerning av husordensregel § 2.4 som omhandler utelys.

Styrets innstilling er: Styret mener forslaget avvises, da 5 av 6 tun er helt avhengige av at dette punktet beholdes for å ha nok ute belysning i den mørke årstid.

Vedtak: Enstemmig vedtatt og ingen innvendinger mot styretś innstilling

 

3. Forslagsstiller Siri Vindal, Trygve Nilsensvei 48 C

Sak: Forslag om avstemming angående utskifting av vinduer, etterisolering ol. når vår tilstandsrapport foreligger.

Styrets innstilling er: Forslaget innehar samme intensjon som i forslag 7 og foreslås behandles under forslag 7 sak 1. Forslag 3 avvises.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

 

4. Forslagsstiller: Nicholas Currie, Trygve Nilsensvei 38 C

Sak: Forslag om at beboere kan installere solcellepaneler på egne tak.

Styrets innstilling er: Takene går under borettslagets utvendige vedlikehold og ansvar kan derfor ikke forenes med dette forslaget. Våre tak skal fremstå estetisk like. Forslaget avvises.

Vedtak: Det kom forslag fra beboer om å vurdere sak 4 med argument om at borettslaget har store takflater. Forslag til vedtak, punkt 4. Generalforsamlingen pålegger styret å utrede solceller på samtlige tak, inkl garasjer. Forslag fra Øystein Engebretsen.

 

5. Forslagsstiller: Petter Schwabe og Hector Novas, Trygve Nilsensvei 34 C og D

Sak: Forslag om at borettslaget legger til rette for at andelseiere kan etablere sitt private lade punkt på sin private parkeringsplass uten eksterne aktører på kostnadssiden.

Styrets innstilling er: Ved utbygging av el-billading på private p-plasser, vil dette måtte gjennomføres samlet for hele vårt garasjeanlegg. Kostnadene for deler av installasjon vil derfor bli en del av felleskostnad. Forslaget legges inn under punkt 7 sak 2 B

Vedtak: Enstemmig vedtatt, saken flyttes til punkt 7.

 

6. Forslagsstiller: Linda Johansen Elmrhari Erling Michelsensvei 24 D

Sak 1. Økning av innbetaling fra andelseiere for å bygge opp kapital for å møte framtidige vedlikeholds / oppgraderingsoppgaver.

Sak 2. Følge opp tidligere generalforsamlingsvedtak om utredning av utskifting av vinduer og dører.

Sak 3. Oppgradering av strømanlegg i våre garasjer.

Styrets innstilling er: Sak 1 om opprette fremtidige fond for fremtidige oppgraderinger av borettslaget avvises. Dette med begrunnelse i at store oppgraderinger av borettslaget, vil måtte medføre opptak av større lånebehov for de prosjekter som måtte vedtas i fremtiden. Sak 2 Intensjonen vil bli behandlet under forslag 7 sak 1 . Sak 3 Intensjonen vil bli behandlet under forslag 7 sak 2B.

Vedtak: Styrets innstilling ble vedtatt mot 8 stemmer i sak 1. Sak 2 og 3 ble flyttet til punkt 7.

 

7. Forslagsstiller: Øivin Hofgaard Trygve Nilsensvei 38 A

Sak 1. Utredning av utskifting av vinduer og dører, med kostnadsbehov.

Styrets innstilling er: Styret har en løpende oppgradering / vedlikeholdsplan som styret jobber ut fra i forhold til budsjett. Styret har gjennomført disse oppgraderinger uten nødvendige husleieøkninger.

Styrets første prioritering nå er balkonger samt fasader, vinduer og dører i EM vei 2, EM 28 TN 34 og TN 48. Dette må finansieres med et mindre lån i tillegg til bruk av oppsparte midler.

Vi har nå et tilbud i prioritert rekkefølge om resterende oppgradering av våre fasader, inkludert vindu og dørutskifting med en kostnadsramme på kr. xxxxxxxx. fra Selvaag Prosjekt. Se ferske tall i eget skriv som deles ut ved ankomst generalforsamlingen. Representant fra Selvaag, vil være tilstede under møtet.

Forslag 7 sak 1. Angående full oppgradering / utskifting av vinduer, dører og etterisolering av alle fasader som vil medføre store låneopptak.

Framtidige lån vil arte seg som følger.

60 millioner, vil gi i snitt kr. 500.000 i fellesgjeld og kr. 5000 i mnd. felles innbetaling pr.enhet totalt 60.000 i årlig fellesinnbetaling.

50 millioner, vil gi i snitt kr. 420.000 i fellesgjeld kr. 4700 i mnd. felles innbetaling pr.enhet totalt. 56.400 i årlig fellesinnbetaling.

40 millioner, vil gi i snitt kr. 345.000 i fellesgjeld kr. 4500 i mnd felles innbetaling pr. enhet totalt. 54.000 i årlig fellesinnbetaling.

Renten er 1,72 prosent 60 og 50 millioner og 1,92 prosent for 40 millioner i dag. Framtidig renter er økende og forventes å doble seg sier sentrale myndigheter.

Representanter fra Selvaag Prosjekt AS informerte om tilstand på fasader, vinduer, dører og tak. De legger fram mer nøyaktige prisforslag til neste års generalforsamling.

Vedtak: Enstemmig vedtak. Sak 1, forslag 7 stemmes over ved neste generalforsamling.

Sak 2 a. Ber styret om å innhente anbud på oppgradering av el-infrastukturen i våre garasjer.

Styrets innstilling er: Forslaget er en avkortet verson av forslag B og styret mener det kan behandles i sak 2 B.

Sak 2 b. Ber styret om å innhente anbud på oppgradering av el-infrastukturen i våre garasjer, utrede finansieringsmodeller samt utarbeide en plan for gjennomføring, som tar sikte på tilrettelegging av private ladeplasser i garasjene.

Styrets innstilling : Styret har tidligere innhentet tilbud på full utbygging av våre garasjer, uten graving og tilførsel av strøm, som må prosjekteres som egen sak i et framtidig ladeanlegg på private ladeplasser. Utbygging kr: 1,2 millioner. Graving , asfaltering etc. vil komme i tillegg. For tiden er det ikke nok strømtilførsel i vårt område. Styret foreslår derfor at forslaget behandles på ordinær generalforsamling til våren 2022.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Eget forslag fra Øystein Engebretsen EM 8 B. 

Forslag til vedtak under forslag 7, sak 2b.

Etter borettslovens §5-11, pkt 2, er ladepunkt ved egen garasjeplass en rettighet. Hver enkelt andelseier kan individuelt kreve at borettslaget foretar nødvendig oppgradering av strømnettet og etablering av infrastruktur. Generalforsamlingen kan etter loven ikke motsette seg dette.

Søknader om ladeplass er allerede innkommet til styret. Generalforsamlingen pålegger derfor styret å sette i gang arbeidet med etablering av nødvendig ladeinfrastruktur i henhold til borettslovens bestemmelser. 

Generalforsamlingen pålegger styret å søke om tilskudd til arbeidet fra Oslo kommune. Tilsagn om tilskudd må være mottatt før de inngås avtaler og settes i gang arbeid. 

 Vedtak: Vedlagt forslag fra beboer Øystein Engebretsen vedtas med 47 stemmer. Forslaget er vedtatt

 

Protokollen er underskrevet av Anders Velo og Turid Stubergh.

Sekretær var Ann Kristin Jensen.