26 jun 2018

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Søndre Fjeldstad Borettslag - 2018

 

1 Søndre Fjeldstad Borettslag

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Søndre Fjeldstad Borettslag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Møtedato: 23.05.2018

Møtetidspunkt: 19:00

Møtested: Bakås skole

Til stede: 37 andelseiere, 10 representert ved fullmakt, totalt 47 stemmeberettigede.

Forretningsfører OBOS, ble representert ved Miguel Antonetti og Katrine Kårby.

Møtet ble åpnet av styreleder.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Konstituering

A Valg av møteleder

Som møteleder ble Miguel Antonetti foreslått.

Vedtak: Valgt

B Godkjenning av de stemmeberettigede

Det ble foreslått å anse de innleverte registreringsblankettene og eventuelt fullmakter som bevis for at vedkommende eier er til stede.

Vedtak: Godkjent

C Valg av en til å føre protokoll og minst en andelseier som protokollvitne

Som fører av protokoll ble Katrine Kårby foreslått. Som protokollvitne ble

Siri Vindal og Marianne Ihlen foreslått.

Vedtak: Valgt

D Godkjenning av møteinnkallingen

Det ble foreslått å godkjenne den måten generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt.

Vedtak: Godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Behandling av årsrapport og årsregnskap for 2017

A Behandling av årsrapport og regnskap

Styrets årsrapport, resultatregnskap og balanse for 2017 ble gjennomgått og foreslått godkjent.

Vedtak: Godkjent

B Overføring av årets resultat til balansen

Årets resultat foreslås overført til egenkapitalen.

Vedtak: Godkjent

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Fastsettelse av godtgjørelser

Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr 290.000.

Vedtak: Godkjent 2 Søndre Fjeldstad Borettslag

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Behandling av innkomne forslag og saker

A Innlegging av fibernett inn til den enkelte leilighet

Saksframstilling:

Styrets innstiling

Styret ser ingen grunn til å gjøre noen tiltak med vårt Get-anlegg før vår avtale med

Get utløper i mars 2019 og nye forhandlinger eventuelt er på gang.

Styrets forslag til vedtak

Forslaget forkastes.

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall

B Forslag om tilrettelegging av EL-bil lading - fra Ingrid Vik.

Saksframstilling:

Styret innstilling

Styret har startet arbeidet med å tilrettelegge for El-bil lading, og kostnadsestimat foreligger.

Dette er en stor kostnad sett i forhold til hvor spredt våre garasjeanlegg ligger i området, så vi frykter at vi må finne enklere løsninger på dette.

Styrets forslag til vedtak

Styret jobber videre med tilrettelegging for el-bil lading

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall

C Forslag om en mer web-basert hjemmeside - fra Ingrid Vik.

Saksframstilling:

Styrets innstilling

Informasjon er viktig og derfor har vi nettside hvor man finner det meste om borettslaget.

Dette forslaget ser ut for oss å være kritikk av informasjonen som ligger på siden.

Styret ser ingen grunn til en avstemning om dette på generalforsamling.

Styrets forslag til vedtak

Forslaget forkastes.

Vedtak: Vedtatt med overveldende flertall 3 Søndre Fjeldstad Borettslag

D Forslag angående bytting av vinduer - fra Siri Vindal og Ryan Kristiansen

Saksframstilling:

Styrets innstilling:

Styret går imot forslaget av den grunn av at vi for øyeblikket ikke har økonomi til å gjennomføre vindusutskifting i den grad det her er tenkt. Det er et stort prosjekt som krever store lånebehov, og som ligger framfor oss, men ikke på nåværende tidspunkt. Det er kun få år siden vi hadde teknisk befaring, og våre vinduer er faktisk i forbausende god forfatning takket være godt vedlikehold.

Styrets forslag til vedtak

Forslaget forkastes.

Det kom benkeforslag fra salen:

Styret får en ny befaring og lager en tidsplanfor når vinduene skal byttes ut, samt estimerte kostnader.

Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt med overveldende flertall

E Forslag om å ha øremerkede midler til snøfjerning på tak - fra Marianne F Ihlen.

Saksframstilling:

Styrets innstilling:

Styret ser ingen grunn til å øremerke midler til en sånn beredskap. Borettslaget har driftsmidler til snøfjerning og bruker midlene der det er nødvendig.

Styrets forslag til vedtak

Forslaget forkastes.

Det kom benkeforslag fra salen:

Det presiseres at borettslaget har ansvar for måking av tak.

Vedtak: Benkeforslaget ble vedtatt med overveldende flertall 4 Søndre Fjeldstad Borettslag

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Valg av tillitsvalgte

A Som styreleder for 1 år, ble Frank Olsen foreslått.

Vedtak: Valgt

B Som styremedlem for 2 år, ble Solvor Hansen foreslått.

Som styremedlem for 2 år, ble Else-Berit Berger foreslått.

Vedtak: Valgt

C Som varamedlem for 1 år, ble Stein Erik Hauge foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Rolf Terje Jakobsen foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Carmen Torres foreslått.

Som varamedlem for 1 år, ble Petter Velo foreslått.

Vedtak: Valgt

D Som delegert med varadelegert til generalforsamlingen i OBOS ble foreslått:

Delegert: Frank Olsen

Varadelegert: Tove M Hattrem

Vedtak: Valgt

E Som representant(er) i valgkomitéen for 1 år, ble foreslått

Kirsten Bodahl, Linda Nordby og Kristin Jonassen

Vedtak: Valgt

F Miljøutvalg

Leila Shariff, Diana Ohagen, Marianne Braathen og Bjørn Hammershaug

Vedtak: Valgt

G Økonomiutvalg

Dag Borgen og Petter Brobakkea

Vedtak: Valgt

H Tunkontakter

Tun1: EM 12F (Jakobsen), Tun2: Em 2C (Blaalid), Tun3 EM 28B (Strøm)

Tun4: EM 22F (Pettersen/ Granheim), Tun5: TN 42D (Morken/ Mikkelstrup)

Tun6: TN 52 E (Sverdrup)

Vedtak: Valgt

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Møtet ble hevet kl.: 21:15. Protokollen signeres av

Miguel Antonetti/s/ Katrine Kårby/s/

Møteleder Fører av protokollen

Siri Vindal/s/ Marianne Ihlen/s/

Protokollvitne Protokollvitne