11 mai 2021

Rundskriv 2021/04


 

Oslo, 06.05.2021


 

Rundskriv nr. 04 / 2021


 

Parkering og kjøring inne på borettslagets område

 • Ved parkering inne i boligområdet er det lov å hensette bilen i max 10 min., dog ikke til hinder for annen nødvendig kjøring.

 • Ved parkering ut over 10 min. vil det bli ilagt gebyr; vi har avtale med parkeringsselskap som utfører jevnlige kontroller.

 • Ved behov for parkering ut over 10 min. (f.eks. ved flytting eller håndverkerbesøk), kan beboer sende epost til sfjeldstad@getmail.no eller SMS til styreleder, som vil besørge parkeringstillatelse.

 • Vi har tilgjengelig 2 korttidsparkeringsplasser ved gjesteparkeringsplassen i TN vei. Disse 2 kan benyttes inntil 1 time av gangen av beboerne.

 • Det vil bli utført ny oppmerking av gjesteparkeringsplassene v/TN vei - med romsligere plass

 • Borettslaget har her også fått oppført 6 stk elbil-ladeplasser .

 • Kjøring inne på borettslagets område skal foregå i maks. 10 km/t.

 • Ifm. all kjøring ved vareleveranser/taxi, skal disse gis beskjed om våre regler – vi har mange barn i borettslaget!

 • Gående skal tas hensyn til!

 

Sesong for uteaktiviteter / naboen din

Vi viser til husordensreglene som bl.a. sier «hensikten med reglene er å regulere forholdet mellom beboere slik at alle kan leve under størst mulig frihet for egen utfoldelse og aktivitet, og med tilsvarende respekt og hensyn til andres».

 • I vårt rekkehusmiljø bor vi tett inntil hverandre med mange typer mennesker og vaner; tenk på hvordan din nabo opplever din adferd og aktiviteter i vårt felles bomiljø.

 • Rydding utenfor egen bolig; igjen henstilles til alle å holde det ryddig rundt og utenfor egen bolig. Evt «rot og skrot» skal naboen din slippe å se.

 • Støy; vi viser til rundskrivene nr 03/2020 og 04/2020.

 • Ballspill skal iht. husordensreglene foregå på ballplassen.

 

Opphold på tak

Det er ikke tillatt å leke/oppholde seg på våre tak; hverken hus-, bod- eller garasjetak - ref. husordensreglene.

Skader på shingel er èn av grunnene, og mer alvorlig er personskader som kan oppstå.

 

Beising

Vi beiser våre hus, gjerder og balkonger jevnlig iht. leverandørens anbefalinger. Seneste beiserunde ble gjort i 2015. Beboere som ikke beiset sitt hus, gjerde eller balkong ved siste runde, anmodes om å få dette avsluttet ila. sommer 2021.

Nye gjerder; Ny-oppsatte gjerder etc. kan beises tidligst etter 1 år, og innen 2 år etter ny oppføring.

 

 

Styreleder

 

 

Hjemmeside: www.sfjeldstad.no Mailadresse: sfjeldstad@wemail.no